Pencapaian Negara Pasca-Merdeka dalam Bidang Sosio-ekonomi

Pencapaian Negara Pasca-Merdeka dalam Bidang Sosio-ekonomi


Profesor Mohd Nazari Ismail
Fakulti Perniagaan dan Perakaunan
Universiti Malaya
Kuala Lumpur


Kertas ini dibentangkan di Seminar `Pencapaian Umat Islam Pasca Merdeka: Pengajaran dan Langkah ke Hadapan’, anjuran IKIM.
21-22 Februari 2012 

Pendahuluan
Negara kita telah merdeka selama 55 tahun. Kemerdekaan sepatutunya akan menghasilkan satu suasana yang lebih baik. Oleh kerana negara ini mengklasifikasikan dirinya sebagai sebuah negara Islam, persoalannya ialah setakat manakah pencapaian yang telah diperolehi dari aspek sosioekonomi jikalau dinilai dari sudut Islam.
Dalam usaha melakukan penilaian ini penulis akan menggunakan satu set kriteria yang berdasarkan satu artikel berkenaan ekonomi dari sudut Islam bertajuk “Matlamat-matlamat Ekonomi Berdasarkan Aturcara Islam” (Objectives of Islamic Economic Order).
Menurut Umer Chapra, matlamat-matlamat ekonomi tersebut adalah seperti berikut:
• Kesejahteraan Ekonomi (Economic Well-being)
• Ikatan ukhuwwah masyarakat serta keadilan (Universal brotherhood and justice)
• Agihan pendapatan yang adil (Equiable Distribution of Income)
• Kebebasan individu dalam konteks kebajikan sosial (Freedom of individual within the context of social welfare)